Prima pagina

Despre noi

Echipa

Proiecte

Statut AOCC

Galerie Foto

Articole mass-media

Revista viata castelanilor

Parteneri si sponsori

Radio Castelul

Contact

AOCC youtube

Statut modificat in urma sedintei extraordinare a Adunarii Generale a AOCC din 26.09.2010

Cap. 1. GENERALITATI

Asociatia Orfanilor din Casele de Copii se constituie ca o asociatie de tip social si juridic, cu caracter umanitar, apolitic si nonprofit. Scopul sau este de a urmari identificarea, exprimarea si rezolvarea problemelor umane si sociale ale ocrotitilor din casele de copii nerezolvate înca de societatea noastra.

1.1. Denumirea asociatiei. Denumirea asociatiei este Asociatia Orfanilor din Casele de Copii (AOCC). Aceasta denumire va fi folosita în toate înscrisurile emise de catre Asociatie.

1.2. Natura juridica. Asociatia Orfanilor din Casele de Copii este persoana juridica româna ce îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1924 si cu prezentul statut.

1.3. Sediul asociatiei. Asociatia Orfanilor din Casele de Copii are sediul in strada Colonel Badescu nr.22, localitatea Ramnicu Valcea, judetul Valcea. În functie de necesitati, prin hotarârea Consiliului de Administratie al asociatiei, aceasta va putea sa-si schimbe sediul sau va putea sa înfiinteze filiale în tara sau în strainatate.

1.4. Durata asociatiei. Asociatia Orfanilor din Casele de Copii se constituie pe durata nelimitata, începând de la data pronuntarii hotarârii judecatoresti.

 

Cap. 2. OBIECTUL SI SCOPUL ASOCIATIEI

Asociatia Orfanilor din Casele de Copii, prin întreaga sa activitate, vizeaza realizarea urmatoarelor obiective:

1. Identificarea problemelor cu care se confrunta copiii si tinerii din casele de copii si dezvoltarea de programe pentru rezolvarea acestora;

2. Acordarea de asistenta sociala tinerilor ce parasesc casele de copii;

3. Facilitarea integrarii sociale a copiilor si tinerilor din casele de copii;

4. Apararea drepturilor copilului si drepturilor omului în conformitate cu reglementarile nationale si internationale în vigoare;

5. Dezvoltarea comportamentului asociativ la copiii si tinerii din casele de copii;

6. Facilitarea comunicarii între categoria vizata, autoritati, institutiile de ocrotire sociala si organizatiile neguvernamentale cu preocupari în acest domeniu;

7. Sprijinirea copiilor si tinerilor din casele de copii cu talente deosebite în diferite domenii: pictura, muzica, literatura, stiinta, sport etc.

8. Organizarea de activitati cultural - educative;

9. Promovarea si sprijinirea dezvoltarii în România a unui sistem eficient de protectie sociala a categoriei vizate

10. Asociatia poate presta orice activitate permisa de lege din care se obtin beneficii pentru autofinantare;

11. Asociatia poate încadra salariati cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

Cap. 3. CONSTITUIREA ASOCIATIEI

3.1. MEMBRII ASOCIATIEI

A. Membrii fondatori - sunt în numar de 35,  nominalizati în procesul-verbal de constituire al asociatiei;

B. Membrii activi. Calitatea de membru activ se poate obtine de catre orice persoana fizica, indifferent de nationalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut, il va accepta integral si care va face dovada ca a fost sau este ocrotit al unui centru de plasament sau serviciu social din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.)Calitatea de membru activ se va acorda de catre Consiliul Director sau de catre Presedintele Consiliului Director al asociatiei in urma solicitarii personale exprimata in scris.

C. Membrii simpatizanti. Calitatea de membru simpatizant al asociatiei se poate obtine de catre orice persoana fizica, indiferent de nationalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut si îl va accepta integral, participând activ la activitatea asociatiei.

Adeziunea este personala si se manifesta în scris. Calitatea de membru simpatizant se va acorda în urma unui interviu dat de catre candidat Consiliului de Administratie.

D. Membrii de onoare - sunt aprobati de Adunarea Generala la propunerea Consiliului de Administratie si pot fi personalitati din diferite domenii, din tara sau strainatate, care aduc o contributie deosebita la dezvoltarea si desfasurarea activitatilor asociatiei.

Calitatea de membru este netransmisibila.

 

3.2. DREPTURILE MEMBRILOR

- Toti membrii, indiferent de categorie, au dreptul sa participe la activitatile asociatiei;

- Membrii fondatori si activi au dreptul sa fie alesi în Consiliul de Administratie;

- Calitatea de membru fondator sau membru activ aduce un vot în Adunarea Generala;

 

3.3. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

- Sa respecte statutul asociatiei;

- Sa reprezinte cu demnitate si competenta asociatia;

- Sa participe activ la realizarea proiectelor asociatiei;

- Sa realizeze cu eficienta actiunile care le-au fost repartizate;

- Sa respecte deciziile Consiliului de Administratie si Regulamentul Interior al asociatiei.

 

3.4. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

1. Calitatea de membru se pierde în urmatoarele cazuri:

- prin manifestarea vointei proprii în scris catre Consiliul de Administratie;

- prin excluderea din cadrul asociatiei cu votul a 2/3 a membrilor prezenti ai Adunarii Generale în cazul în care respectivul membru aduce prejudicii morale sau materiale asociatiei, al nerespectarii principiilor prezente în statut si în Regulamentul Interior al asociatiei precum si în cazul în care face dovada unor atitudini antisociale sau imorale

2. Excluderea unui membru se poate face numai pe baza unui raport care sa motiveze cauza acestui demers, semnat de minim 5 membrii fondatori sau activi ai asociatiei. Consiliul de Administratie poate lua masura suspendarii temporare a membrului caruia i s-a întocmit un raport în acest sens, pâna la stabilirea statutului acestuia în cadrul Adunarii Generale.

 

3.5. CONSECINTELE PIERDERII CALITATII DE MEMBRU

Membrul exclus din asociatie are obligatia de a depune un raport scris Consiliului de Administratie asupra administrarii eventualelor fonduri sau proprietati ale asociatiei, în maxim 7 zile de la data validarii hotarârii de pierdere a calitatii de membru. În cazul constatarii unor neregularitati va raspunde în conditiile legii.

 

3.6. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI

A. Componenta Adunarii Generale

1. Adunarea Generala este constituita din membrii fondatori si activi ai asociatiei;

2. Membrii simpatizanti si membrii de onoare pot participa cu titlul de observatori;

3. Quorumul normal este de jumatate plus unu din numarul membrilor activi. Deciziile sunt luate cu majoritate simpla, în afara de excluderea membrilor sau schimbarea scopului social care trebuie luate cu 2/3 din membrii si cu o majoritate de 2/3 din voturi.

B. Activitatile principale

1. Aproba structura organizatorica si Regulamentul Interior al asociatiei;

2. Numeste membrii Consiliului de Administratie si ai organelor de control;

3. Aproba membrii de onoare propusi de Consiliul de Administratie si hotaraste excluderea din cadrul asociatiei a membrilor necorespunzatori;

4. Controleaza activitatea si gestiunea organelor de conducere.

C. Convocarea Adunarii Generale

1. Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara;

2. Adunarea Generala ordinara are loc odata pe an si se convoaca de catre presedintele asociatiei;

3. Adunarea Generala extraordinara se convoaca în situatii de urgenta la cererea scrisa a majoritatii simple a membrilor sau de catre Consiliul de Administratie;

4. Adunarea Generala se convoaca personal, prin scrisori recomandate sau anunturi în mass-media, cu cel putin 10 zile înaintea datei când va avea loc Adunarea Generala;

5. Adunarea Generala va fi prezidata de presedintele asociatiei sau vicepresedinte;

6. Hotarârile Adunarii Generale sunt valabile când întrunesc jumatate plus unu din membrii votanti, cu exceptia situatiei prezentate în cap. 3,  punctul 6, alineatul A 3;

7. În cazul neprezentarii a minim jumatate plus unu dintre membrii, Adunarea Generala va fi anulata, convocându-se la o data ulterioara, maxim la o distanta de 30 zile;

8. În cazul nerealizarii nici de aceasta data a quorumului necesar, Adunarea Generala va lua hotarâri oricare ar fi numarul celor prezenti.

 

3.7. CONDUCEREA ASOCIATIEI

A. Consiliul Director

1. Conducerea executiva a asociatiei se realizeaza de Consiliul Director,alcatuit din minim 5 membrii;

2. Consiliul Director este ales pe o perioada de patru ani de Adunarea Generala sipoate fi revocat individual sau colectiv de catre aceasta;

3. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

- elaboreaza bugetul;

- initiaza si dezvolta programe;

- încheie contracte;

- angajeaza personal;

- propune membrii de onoare;

- ia orice decizii pentru buna desfasurare a activitatii asociatiei ce nu se suprapun prerogativelor Adunarii Generale.

B. Presedintele asociatiei

1. Presedintele este ales de catre Adunarea Generala din rândul membrilor Consiliul Director întrunind jumatate plus unu din voturi;

2. Presedintele reprezinta asociatia în raport cu tertii;

3. Presedintele conduce Consiliul Director si coordoneaza activitateaasociatiei;

4. Presedintele prezideaza Adunarea Generala;

5. Presedintele poate împuternici orice membru al Consiliul Director sauchiar membru al asociatiei de a reprezenta asociatia în raport cu tertii.

C. Vicepresedintele

1. Vicepresedintele este ales de catre Adunarea Generala din rândul membrilor Consiliul Director întrunind jumatate plus unu din voturi;

2.Vicepresedintele preia toate atributiile presedintelui în lipsa acestuia, daca presedintele nu a numit o alta persoana.

 

3.8. COMISIA DE CENZORI

1.Adunarea Generala va desemna o Comisie de Cenzori alcatuita din trei-cinci membri care sa execute controlul asupra modului cum este gestionat patrimoniul asociatiei;

2.Comisia de Cenzori are obligatia de a informa Consiliul Director asupra celorconstatate si de a raporta concluziile Adunarii Generale.

 

3.9. PRESEDINTELE DE ONOARE

1. Presedintele de onoare este desemnat de catre Adunarea Generala pe o perioada nedeterminata.

2. In functia de presedinte de onoare poate fi desemnat numai un fost presedinte al Asociatiei care a adus un aport deosebit la dezvoltarea si afirmarea asociatiei in rândul opiniei publice.

3. Revocarea presedintelui de onoare se face de catre Adunarea Generala. Hotarârea poate fi luata numai daca quorumul este de 2/3 din numarul total al membrilor si cu o majoritate de 2/3 din voturi.

4. Presedintele de onoare are urmatoarele atributii:

-reprezinta onorific asociatia;

-poate participa la sedintele Consiliul Director fara a avea însa drept devot;

-poate aduce un aport de idei si conceptii privind conducerea si modul de desfasurare a activitatilor asociatiei;

 

Cap. 4 . PATRIMONIUL ASOCIATIEI

1. Patrimoniul initial al asociatiei este de 300.000 lei vechi (30RON) si se constituie din cotizatiile membrilor sai si din donatiile initiale ale membrilor fondatori sau alte persoane juridice sau fizice;

2. Asociatia va putea primi donatii sau finantari din partea persoanelor fizice sau juridice în scopul finantarii programelor sale;

3. Asociatia va putea desfasura orice actiuni permise de lege în scopul finantarii programelor sale;

4. Sigla este atasata prezentului statut si este parte a patrimoniului asociatiei.

 

Cap. 5. DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Dizolvarea asociatiei se poate face prin hotarârea Adunarii Generale sau prin hotarâre judecatoreasca, în conformitate cu Legea 21/1924.

 

Cap. 6. LICHIDAREA PATRIMONIULUI ASOCIATIEI

Lichidarea patrimoniului se va face conform Legii 21/1924.

 

Cap. 7. DISPOZITII FINALE

Prin procesul verbal din 26.09.2010, Adunarea Generala Extraordinara imputerniceste pe dl. GHEBREA MIHAI, cu domiciliul in Ramnicu Valcea, str. Nicolae Iorga nr.18F, bl.BO4, sc.A, ap.5, identificat cu CI  seria VX, nr. xxxxxxx, eliberata la data de 19.05.2007, de catre SPCLEP Rm.Valcea, CNP: xxxxxxxxxxxxx, sa semneze pentru autentificarea Statutului la orice Birou Notarial, sau Birou de Avocatura, precum si sa faca toate demersurile necesare in vederea inregistrarii modificarilor aduse Statutului la Judecatorie.

 

Cosmote

ARPE Elvetia

Microsoft CifNet

Primaria Ramnicu Valcea

PC Garage

Petrom

DGASPC Valcea

Consiliul Judetean Valcea

Elfabo

unicef

Vitacom electronics

Oriunde cu placere

Luiza Borac

Boromir

Site realizat de GMG studio. Toate drepturile rezervate Asociatiei Orfanilor din Casele de Copii. Gazduire web: Analog Digital System